ŠTA JE MOTIVACIJA?

Najšire posmatrano, motivacija se može razumeti kao teorijski konstrukt koji se koristi za objašnjenje ljudskog ponašanja. U osnovi proučavanja motivacije je razumevanje ljudskog ponašanja i različitih potreba koje se nalaze u njegovoj osnovi. Malo bliže objašnjenje ovog fenomena možemo tražiti i u etimologiji reči motivacija. Naime, u osnovi termina motivacija nalazi se latinska reč motus, moves, movere – što znači kretanje, kretati se. Međutim, ova latinska reč nalazi se u osnovi engleskih reči – motion, momentum, ali i reči emotion – što nam pruža uvid u složenost motivacije kao konstrukta. U skladu sa predstavljenim značenjem termina, veliki broj teoretičara motivaciju shvata kao pokretačku snagu pojedinca, koja podstiče na kretanje, na delanje, koja izaziva određeno ponašanje i koja to ponašanje održava i usmerava ka nekom cilju. Ovde je važno pomenuti i ulogu emocija, koje se shvataju kao osnovni pokretač akcije i ponašanja.